Advokacie zaměřená na zastupování klientů před soudy

„Právní služby poskytujeme tam, kde můžeme a chceme být nejlepší: na poli soudních sporů. Naším cílem je přesvědčit.“

Věříme, že klíčem k nejvyšší kvalitě poskytovaných právních služeb jsou naše Zásady a vize.

Právní služby

Klienty zastupujeme nejčastěji v soudních sporech v oblasti soukromého práva a ústavního práva. Svým klientům můžeme nabídnout zkušenost se zastupováním před soudy všech stupňů, a to včetně zastupování před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem. Klienty zastupujeme jak v nalézacích řízeních, tak v řízeních exekučních, resp. při zajištění výkonu rozhodnutí. Zabýváme se zejména následujícími typy případů:

Spory o nemovitosti

 • Spory o vlastnictví, vč. sporů o platnost převodu nemovitosti, či o vydržení,
 • Vypořádání společného jmění manželů a spory s ním související,
 • Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a další spory plynoucí ze spoluvlastnictví,
 • Spory související s nájmem, kupř. spory o platnost nájmu a jeho výpovědi, o zvýšení, snížení či úhradu nájemného,
 • Vyklizení nemovitostí,
 • Náhrada škod způsobených nemovitostí či na nemovitosti,
 • Ochrana držby nemovitosti,
 • Sousedské spory
 • Spory z porušení předkupních práv, ze služebností, spory o existenci zástavních práv a jiných věcných práv,
 • Zastupování v řízeních před katastrálními úřady,
 • Spory spojené s oceňováním nemovitostí.

Spory ze smluv

 • Spory o platnost smluv a spory vyvolané jejich neplatností,
 • Spory o platnost jednostranných právních jednání (závětí, odstoupení od smlouvy),
 • Vymáhání smluvených pohledávek,
 • Vrácení daru pro nevděk či nouzi.

Vymáhání sporných pohledávek

 • Pohledávky z titulu náhrady způsobené škody, včetně zastupování poškozených v trestním řízení,
 • Pohledávky z titulu vydání bezdůvodného obohacení,
 • Nejisté pohledávky z důvodu sporu o platnost jejich titulu, či o jejich promlčení.

Porušení ústavních práv

 • Porušení práva na soudní ochranu a na spravedlivý proces,
 • Porušení práva vlastnit majetek a pokojně jej užívat,
 • Porušení práv na ochranu rodinného života.

Dále klientům poskytujeme právní zastoupení i v dalších sporech v oblasti občanského, obchodního, dědického, rodinného, pracovního či ústavního práva.